سکانس حذف شده Spider-Man: Homecoming بر حضور مایلز مورالز در دنیای سینمایی مارول مهر تایید می زند

سکانس حذف شده Spider-Man: Homecoming بر حضور مایلز مورالز در دنیای سینمایی مارول مهر تایید می زند

سکانسی حذف شده – احتمالا یکی از سکانس های پسا تیتراژ اولیه – از Spider-Man: Homecoming بر حضور مایلز مورالز در دنیای سینمایی مارول مهر تایید می زند.