معرفی کتاب ملکه سرخ

معرفی کتاب ملکه سرخ

نام:ملکه سرخ سرخ های فقر زده، عوامی هستند که تحت سلطه ی نقره ای ها، جنگجویان ممتازی با قدرت هایی خدا مانند، زندگی می کنند. از دید مر…