ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک The Adventures of Supergirl

the-av
نام:The Adventures of Supergirl

ناشر:دیسی
سال انتشار:۲۰۱۶

مترجم:Saeed-knight
ادیتور:MR.ROBOT,HamedHackerTB
نویسنده:sterling gates
طراح:Bengal

لینک های دانلود:
جلد1
جلد2
جلد3

جلد4
جلد۵

جلد۶