ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Action Comics

نویسنده: دن جرگنز
طراحان: بسیار!
ترجمه: کیارش نعمت گرگانی، حسن نوشادی
ادیت: آیدین آریان نژاد

– – – Path to Doom: Parts 1 to 6 – – –

Download Action Comics #957 – 2016 – CBR – 31MBs

Download Action Comics #958 – 2016 – CBR – 35MBs

Download Action Comics #959 – 2016 – CBR – 37MBs

Download Action Comics #960 – 2016 – CBR – 38MBs

Download Action Comics #961 – 2016 – CBR – 36MBs

Download Action Comics #962 – 2016 – CBR – 37MBs

– – –  The Oz Effect: Parts 1 & 2 – – –

Download Action Comics #987 – 2017 – CBR – 22 MBs

Download Action Comics #988 – 2017 – CBR – 18 MBs