ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Justice League of America

Justice League of America
نام کمیک:Justice League of America

سال انتشار:2006
ترجمه:Behrad،100ra،Maryam_pf
ادیتور:امیر حسین بابایی،شهروز قاسمی،یوسف حجتی،امیر حسین اختیاری،BR2002,Saeed-Knight
شخصیت های اصلی:بتمن،سوپرمن،واندروومن،رد تورنادو
لینک های دانلود:

جلد0
جلد1
جلد2
جلد3
جلد4
جلد5
جلد6
جلد7