ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

کمیک های هفته دوم ماه اکتبر Dc & Vertigo

کمیک های هفته دوم ماه اکتبر Dc-Vertigo

کمیک های هفته دوم ماه اکتبر Vertigo Dc

کمیک های هفته دوم ماه اکتبر Vertigo Dc
کمیک های هفته دوم ماه اکتبر Vertigo Dc

کمیک های منتشر شده کمپانی  بزرگ دی سی DC و زیرمجموعه اش ورتیگو Vertigo در دومین هفته اکتبر  2016

Wednesday, October 12th, 2016
________________________________________
لیست کمیک های شرکت دی سی

Action Comics #965  -2016

All-Star Batman #03 – 2016

Batman ’66 Meets Steed and Mrs Peel #10  -2016

Batgirl And The Birds Of Prey #03  -2016

DC Comics – Bombshells #64

Deathstroke #04  -2016

Detective Comics #942  -2016

Doom Patrol #02  -2016

Earth 2 Society #017 – 2016

Flash #08  -2016

Gotham Academy Second Semester #02  -2016

Hal Jordan And The Green Lantern Corps #06  -2016

Injustice – Ground Zero #2  -2016

New Super-Man #04 – 2016

Red Hood And The Outlaws #03  -2016

Scooby Apocalypse #06  -2016

Scooby-Doo Where Are You #074 – 2016

Suicide Squad #04 – 2016

Supergirl #02  -2016

Superwoman #03  -2016

________________________________________

لیست کمیک های شرکت Vertigo

American Vampire Anthology #02

Lost Boys #01

Sheriff Of Babylon #011

Unfollow #012

لینک دانلود:

پوشه دانلود کمیک های شرکت Dc و Vertigo

پس از وارد شدن به پوشه دانلود کمیک های موردنظر خود را پیدا کرده و دانلود کنید.