ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Superman

photo_2016-08-30_23-28-30


نویسندگان: پتریک گلیسن، پیتر جی تامسی
طراحان: جیمی مندوزا و داگ مانک
ترجمه و ادیت: کیارش نعمت گرگانی

– Son of Superman: Parts 1 to 7 –

Download Superman #1 – 2016 – CBR – 27 MBs

Download Superman #2 – 2016 – CBR – 33 MBs

Download Superman #3 – 2016 – CBR – 27 MBs

Download Superman #4 – 2016 – CBR – 34 MBs

Download Superman #5 – 2016 – CBR – 33 MBs

Download Superman #6 – 2016 – CBR – 32 MBs

Download Superman #7 – 2016 – CBR – 31 MBs