عالی بود دمت گرم من کاورش رو خیلی دیده بودم ولی خودش رو نخونده بودم.دستت مرسی