ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک All-New Wolverine

نویسنده: تام تیلر
طراحان: دیوید لوپز، ایگ گوارا
ترجمه و ادیت: کیارش نعمت گرگانی

– – – Volume 1: The Four Sisters – – –

– The Four Sisters: Parts 1 to 6 –

Download All-New Wolverine #1 – 2015 – CBR – 56 MBs

Download All-New Wolverine #2 – 2015 – CBR – 30 MBs

Download All-New Wolverine #3 – 2015 – CBR – 33 MBs

Download All-New Wolverine #4 – 2016 – CBR – 34 MBs

Download All-New Wolverine #5 – 2016 – CBR – 31 MBs

Download All-New Wolverine #6 – 2016 – CBR – 33 MBs

– Father Lost –

Download All-New Wolverine #7 – 2016 – CBR – 30 MBs

– – – Volume 2: Civil War II – – –

– The Box: Parts 1 and 2 –

Download All-New Wolverine #8 – 2016 – CBR – 33 MBs

Download All-New Wolverine #9 – 2016 – CBR – 32 MBs

– Destiny: Parts 1 and 2 –

Download All-New Wolverine #10 – 2016 – CBR – 52 MBs

Download All-New Wolverine #11 – 2016 – CBR – 42 MBs

– Annual #1 –

Download All-New Wolverine Annual #1 – 2016 – CBR – 44 MBs

– Destiny: Part 3 –

Download All-New Wolverine #12 – 2016 – CBR – 39 MBs

– – – Volume 3: Enemy of the State II – – –

–  Enemy of the State II: Parts 1 to 6 –

Download All-New Wolverine #13 – 2016 – CBR – 34 MBs

Download All-New Wolverine #14 – 2016 – CBR – 35 MBs

Download All-New Wolverine #15 – 2016 – CBR – 30 MBs

Download All-New Wolverine #16 – 2017 – CBR – 26 MBs

Download All-New Wolverine #17 – 2017 – CBR – 27 MBs

Download All-New Wolverine #18 – 2017 – CBR – 28 MBs

– – – Volume 4 – – –

– Immune: Part 1 –

Download All-New Wolverine #19 – 2017 – CBR – 27 MBs