ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Detective Comics

نویسنده: جیمز تینین چهارم
طراحان: ادی باروز، رال فرنندز، آلوارو مارتینز
ترجمه: کیارش نعمت گرگانی
ترجمه جلد 941: امیر همایون شیرانی
ادیت جلد 941: طاها فعال نظری
ادیت اجلاد 942 به بعد: سینا استارک

– Rise of the Batmen: Parts 1 to 7 –

Download Detective Comics #934 – 2016 – CBR – 33 MBs

Download Detective Comics #935 – 2016 – CBR – 37 MBs

Download Detective Comics #936 – 2016 – CBR – 32 MBs

Download Detective Comics #937 – 2016 – CBR – 29 MBs

Download Detective Comics #938 – 2016 – CBR – 32 MBs

Download Detective Comics #939 – 2016 – CBR – 32 MBs

Download Detective Comics #940 – 2016 – CBR – 32 MBs

– Night of the Monster Men: Parts 3 and 6 –

Download Detective Comics #941 – 2016 – CBR – 32 MBs

Download Detective Comics #942 – 2016 – CBR – 19 MBs

– The Victim Syndicate: Parts 1 to 5 –

Download Detective Comics #943 – 2016 – CBR – 18 MBs

Download Detective Comics #944 – 2016 – CBR – 18 MBs

Download Detective Comics #945 – 2016 – CBR – 18 MBs

Download Detective Comics #946 – 2016 – CBR – 18 MBs

Download Detective Comics #947 – 2016 – CBR – 18 MBs