ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Daredevil: Yellow

yello
نام کمیک:Daredevil: Yellow

ناشر:مارول
سال انتشار:2002
تعداد جلد:6
لینک های دانلود:
جلد اول

جلد دوم

جلد سوم

جلد چهارم