ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Green Lantern Rebirth

Green Lantern - Rebirth 005-000
نام کمیک:Green Lantern Rebirth

تعداد جلد:6

سال انتشار:2005-2004

ناشر: DC

مترجم:علی دهقان

ادیتور:عارف موسوی

کاراکتر های کمیک:

هال جردن،بتمن،گرین اررو،سینسترو،گای گاردنر

دانلود جلد اول کمیک Green Lantern Rebirth:

کلیک کنید

دانلود جلد دوم کمیک Green Lantern Rebirth:

کلیک کنید

دانلود جلد سوم کمیک Green Lantern Rebirth:
کلیک کنید

دانلود جلد چهارم کمیک Green Lantern Rebirth:
کلیک کنید

دانلود جلد پنجم کمیک Green Lantern Rebirth:
کلیک کنید

دانلود جلد ششم کمیک Green Lantern Rebirth:
کلیک کنید