و شروع شد… زندگي ما با اين شماره دگرگون شد.
هزار بار تشكر از آقا امين و آقا عارف و همه ي دوستان در سايت ترينيتي.