خیلی خیلی باحال بود لطفا ادامه بدید ادیت و ترجمه را به نظر من جنگ های پنهان و دنیای نبرد یکی از بهترین ایده های مارول بود چون پتانسیل های خوبی برای ایجاد داستان های خوب و متفاوت ایجاد کرد و مارول به خوبی از پتانسیل استفاده میکند