ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک The Eighth Seal

نویسنده: جیمز تینین چهارم

طراح: جرمی راک

ترجمه و ادیت: کیارش نعمت گرگانی

جیمز تینین چهارم را همگی با Talon و یا حتی بهتر از آن، ران ریبرث Detective Comics در دی سی می شناسیم. تصور کنید اگر با پیشرو طراحان اینترنتی، جرمی راک، همراه شده و داستانی سیاسی – ترسناک برای IDW بنویسد چه چیزی از آب درخواهد آمد!

بانوی اول آمریکا، ایمیلیا گرین، مدام توهمات وحشتناکی را شاهد است – که طی آنها به موجودی غیرطبیعی و تشنه به خون تبدیل می شود. علائم که بدتر می شوند او هم کمک متخصصین را جویا می شود اما همه چیز باید مخفی بماند تا مبادا بحرانی سیاسی روی دهد. رییس جمهور و اعضای کابینه بسیار نگران هستند… ایمیلیا هم کم کم می فهمد که نزدیکترین افرادِ زندگی اش بیش از آنکه بازگو می کنند درمورد این توهمات اطلاعات دارند.

این کمیک برای خوانندگان بالغ مناسب می باشد.

“این ترکیب ژانرهای ترسناک روان شناختی و ترسناک ماوراطبیعی من را یاد کمیک نامزد آیزنر Colder اثر پال توبین و خوان فریرا می اندازد، اما خالقین این اثر بعدهای جدیدی هم به داستان اضافه کرده اند. چنین کاری از دست کمتر تیمی برمی آید اما تینین و راک بهترین اثرشان را روبرویمان قرار داده اند. The Eighth Seal ترکیبی بی نظیر از ژانرهای ترسناک روان شناختی و ثریلر سیاسی را به نمایش میگذارد. چنین کمیک های ترسناکی حقیقتا لذیذ هستند چرا که همزمان روی طبقات مختلف کار میکنند.” – ای دی بورمن

– The Eighth Seal –

Download The Eighth Seal #1 – 2015 – CBR – 23 MBs

Download The Eighth Seal #2 – 2016 – CBR – 23 MBs

Download The Eighth Seal #3 – 2016 – CBR – 32 MBs

 آنلاین بخوانید:
شماره اول
شماره دوم
شماره سوم