این کمیک چند قسمتی؟ اگه زیاده در سایت قرار میگیره؟؟