ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک American Mythology Dark: WvD

خالقین و نویسندگان:
کریس اسکاف
اریک دابسن

ترجمه و ادیت:
کیارش نعمت گرگانی

ادیت کاور:
سینا استارک

چنگال علیه پنجه! خز علیه فلس! ماوراطبیعی علیه ماقبل تاریخی! گرگینه ها علیه دایناسورها به گونه ای آغاز شده و داستانی از این موجودات را به تصویر می کشد که جا خورده و با دوز بالایی هیجان روبرو خواهید شد!

اندکی استراحت و آرامش به کِید نیامده. او که انتظار شهری دورافتاده، ساکت و آرام را داشت به ناگاه خود را میان جدالی ماوراطبیعی می یابد که به وسیله افرادی مرموز و سیاه پوش ساماندهی می شود.