ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Uncanny Avengers

photo_2016-08-31_12-41-45


نویسنده: گری داگن
طراح: رایان استگمن
ترجمه: کیارش نعمت گرگانی
ادیت: saeed-knight

گروهی جدید با ماموریتی ثابت. استیو راجرز جوخه اتحاد انتقام جویانی جدید متشکل از انسانها، میوتنتها و… ناانسانها؟ تشکیل داده است! خطری جدید انتقام جویان‌را تهدید میکند. صبر کنید!! حقیقتا ددپول است کا بر جلد میبینیم؟! او هم دیگر یک انتقام جوست؟!

Download Uncanny Avengers #1 – 2015 – CBR – 39 MBs

Download Uncanny Avengers #2 – 2015 – CBR – 25 MBs

Download Uncanny Avengers #3 – 2015 – CBR – 19 MBs

Download Uncanny Avengers #4 – 2016 – CBR – 19 MBs