ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Batgirl and the Birds of Prey

04

نام:Batgirl and the Birds of Prey

سال انتشار:2016
ناشر:دیسی

                                      لینک های دانلود:                                 

    جلد1    

جلد2

جلد3

جلد4