ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Batman and daredevil

dared
نام کمیک:Batman and daredevil

ناشر:دیسی-مارول
سال انتشار:2000
لینک های دانلود:
جلد1
جلد2
جلد3
جلد4