ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Civil War II – Gods of War

Civil War II – Gods of War
نام:Civil War II – Gods of War

ناشر:مارول
سال انتشار:2016
لینک های دانلود:
جلد1
جلد2
جلد3
جلد4