ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Superman: Rebirth

photo_2016-08-30_20-54-50


نام:Superman: Rebirth

سال انتشار:2016
ناشر:دیسی
Superman: Rebirth #1 – 2016 – Peter J. Thomasi – Doug Mahnke
Download from Mediafire

ترجمه و ادیت: کیارش نعمت گرگانی

دنیا به مردی فولادین نیاز دارد اما آیا سوپرمن میتواند همزمان با بزرگ کردن فرزندش درکنار همسرش، لوییس لین، این وظیفه را هم برعهده گیرد؟!