ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

پروژه مشترک ترجمه کمیک Inhuman

inhuman-001-000-2-611x1024
نام کمیک:Inhuman

ناشر:مارول
سال انتشار:2014
سایت های مترجم:بوک پیج و ترینیتی کمیکس

لینک های دانلود:
جلد اول

جلد دوم

جلد سوم

جلد چهارم

جلد پنجم

جلد ششم