ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Green Arrow: Rebirth

photo_2016-08-31_15-24-31


جلد یکم