ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Batman: Rebirth

photo_2016-08-30_21-04-17


Batman: Rebirth #1 – 2016 – Scott Snyder, Tom King – Mikel Janin
Download from Mediafire

ترجمه و ادیت: کیارش نعمت گرگانی

نویسنده قدیمی بتمن و برنده جایزه آیزنر، اسکات اسنایدر، درکنار تام کینگ مینویسد!
گاتهام را خطری 365 روزه تهدید میکند!