به نظر من سریال کیفیت یک سریال قابل قبول برای کمیک نا انسان ها رو نداره و به احتمال زیاد با این هزینه , شکست میخوره و کنسل میشه.