ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Raven

ترجمه اختصاصی کمیک Raven

ترجمه: نیما خلیلیان،امیرحسین جمشیدی، Alireza HM

ادیت: امیرحسین اختیاری، T.A.S.M

لینک های دانلود:

جلد 1

جلد 2

جلد 3