ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Batgirl Burnside

ترجمه اختصاصی کمیک Batgirl Burnside

ترجمه: آراد پور احمد نودهی، نیما خلیلیان، Alireza HM، محمد مهدی جلالی پور، محمد

ادیت: امیرحسین اختیاری، Amirhossein

ویراستار(جلد6): حسن نوشادی

لینک های دانلود:

جلد1

جلد2

جلد3

جلد4

جلد5

جلد6