ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Teen Titans: Rebirth

ترجمه اختصاصی کمیک Teen Titans: Rebirth

ترجمه:

نیما خلیلیان، مهراب، Alireza HM

ادیت:

Sina Stark، امیرحسین اختیاری، یوسف حجتی

لینک های دانلود:

ریبرث

جلد1

جلد2