ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Batman TMNT Adventures

نام کمیک: Batman TMNT Adventures

ترجمه: Kirito

ادیت: Amir3000 ، Sahar.p