ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

کمیک های هفته سوم دسامبر

لیست کمیک های مارول در این هفته:
پوشه دانلود:
کلیک کنید

America 010 (2018) (Digital) (Zone-Empire).cbr 70.01 MB
Champions 015 (2018) (Digital) (Zone-Empire).cbr 83.96 MB
Deadpool vs. Old Man Logan 03 (of 05) (2018) (digital) (Minutemen-Slayer).cbr 54.01 MB
Defenders 008 (2018) (digital) (Minutemen-Slayer).cbr 55.68 MB
Doctor Strange 383 (2018) (Digital) (Zone-Empire).cbr 89.67 MB
downloaded from worldwidetorrents.me.txt 603.00 B
Generation X 085 (2018) (Digital) (Zone-Empire).cbr 78.23 MB
Guardians of the Galaxy 149 (2018) (Digital) (Zone-Empire).cbr 106.52 MB
Incredible Hulk 711 (2018) (Digital) (Zone-Empire).cbr 78.57 MB
Luke Cage 168 (2018) (digital) (Minutemen-Slayer).cbr 29.25 MB
Marvel Two-In-One 001 (2018) (Digital) (Zone-Empire).cbr 51.19 MB
Marvel Week checklist.txt 555.00 B
Mighty Thor 702 (2018) (digital) (Minutemen-Slayer).cbr 36.68 MB
Monsters Unleashed 009 (2018) (Digital) (Zone-Empire).cbr 44.07 MB
Ms. Marvel 025 (2018) (Digital) (Zone-Empire).cbr 56.86 MB
Old Man Logan 032 (2018) (digital) (Minutemen-Thoth).cbz 62.90 MB
Peter Parker – The Spectacular Spider-Man 298 (2018) (Digital) (Zone-Empire).cbr 63.03 MB
Spider-Gwen 027 (2018) (Digital) (Zone-Empire).cbr 62.20 MB
Star Wars – Doctor Aphra 015 (2018) (digital) (Minutemen-Midas).cbr 60.87 MB
Star Wars – Poe Dameron 022 (2018) (digital) (Minutemen-Midas).cbr 62.50 MB
Tales of Suspense 100 (2018) (Digital) (Zone-Empire).cbr 71.84 MB
Uncanny Avengers 030 (2018) (Digital) (Zone-Empire).cbr 87.64 MB
Venom 159 (2018) (Digital) (Zone-Empire).cbr 64.91 MB
X-Men – Grand Design 001 (2018) (Digital) (Zone-Empire).cbr 299.24 MB
X-Men Gold 018 (2018) (Digital) (Zone-Empire).cbr 90.90 MB

لیست کمیک های دیسی در این هفته:

پوشه دانلود:
کلیک کنید

Aquaman 031 (2018) (Digital) (BlackManta-Empire).cbr 32.47 MB
Batman – Teenage Mutant Ninja Turtles II 02 (of 06) (2018) (2 covers) (Digital) (Zone-Empire).cbr 37.10 MB
Batman 037 (2018) (2 covers) (digital) (Minutemen-Thoth).cbz 31.87 MB
Batwoman 010 (2018) (2 covers) (digital) (Minutemen-Slayer).cbr 32.77 MB
Bombshells – United 017 (2017) (digital) (Minutemen-Thoth).cbz 13.89 MB
Dark Nights – Metal 004 (2018) (4 covers) (Digital) (Zone-Empire).cbr 42.46 MB
DC Super Hero Girls 003 – Spaced Out (2017) (digital) (Son of Ultron-Empire).cbr 11.98 MB
DC Week checklist.txt 332.00 B
downloaded from worldwidetorrents.me.txt 603.00 B
Future Quest Presents 005 (2018) (2 covers) (digital) (Minutemen-Slayer).cbr 35.10 MB
Green Lanterns 037 (2018) (2 covers) (digital) (Minutemen-Thoth).cbz 36.34 MB
Harley Quinn 033 (2018) (2 covers) (Digital) (Zone-Empire).cbr 37.12 MB
Injustice 2 037 (2017) (digital) (Son of Ultron-Empire).cbr 17.53 MB
Justice League 035 (2018) (2 covers) (digital) (Minutemen-Thoth).cbz 31.85 MB
Nightwing 035 (2018) (2 covers) (digital) (Minutemen-Slayer).cbr 29.07 MB
Super Sons 011 (2018) (2 covers) (digital) (Minutemen-Slayer).cbr 34.05 MB
Superman 037 (2018) (2 covers) (digital) (Minutemen-Slayer).cbr 31.67 MB
The Wild Storm 010 (2018) (3 covers) (digital) (Son of Ultron-Empire).cbr 32.09 MB
Trinity 016 (2018) (2 covers) (digital) (Minutemen-Thoth).cbz 43.29 MB
Wonder Woman-Conan 04 (of 06) (2018) (2 covers) (digital) (Minutemen-Thoth).cbz 41.91 MB